Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1) PRODUCTAFBEELDINGEN:
De afbeeldingen in deze webwinkel dienen louter ter illustratie, er kunnen dan ook onder geen geding rechten worden ontleend aan de getoonde afbeelding.

2) TOEPASSINGEN :
· Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, en alle overige met ons gesloten overeenkomsten.
· Alle opdrachten en bestellingen, hoe genaamd ook, van onze opdrachtgevers/ afnemers worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
· Voorwaarden van onze opdrachtgevers/ afnemers zullen slechts van toepassing zijn op de met ons afgesloten overeenkomsten voor zover wij dit schriftelijk hebben erkend en bevestigd.

3) OFFERTES / AANBIEDINGEN:
· Al onze aanbiedingen/ offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
· Alle bij de aanbieding/ offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukking schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
· Alle bij de aanbiedingen/ offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d. als mede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk ons intellectuele eigendom.

4) OVERMACHT:
Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van ons kan worden verlangd.
Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen:
werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in - en uitvoerverboden, contingentering, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s) , alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen;

indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, tot dat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
· Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, zijn wij niet verplicht.

5) PRIJZEN:
Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
- inclusief BTW en andere rechten.
- voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af magazijn/klant.
- exclusief de kosten van niet-standaard verpakking.
- vermeld in de Nederlandse valuta, onder voorbehoud van het echt op aanpassing als het gevolg van valuta wijzigingen.

In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zaken bestaande wettelijke voorschriften.

6) TRANSPORTKOSTEN EN TRANSPORTRISICO:
De wijze van transport wordt door ons bepaald. Wenst de koper een andere wijze van vervoer dan door ons bepaald, dan worden de eventuele extra kosten aan de koper in rekening gebracht.
Het transport van goederen geschiedt in beginsel voor ons risico, uitgezonderd zendingen buiten Nederland. Indien verpakking of goederen bij aankomst beschadigd blijken te zijn, dient de koper proces-verbaal door de verzender te laten opmaken, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, en het proces-verbaal binnen 24 uur aan ons te zenden. Onze aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot de aanschaffingsprijs van goederen. Wij zijn gerechtigd een assurantietoeslag in rekening te brengen.
Voor alle leveringen zijn wij gerechtigd om verzend- en behandelingskosten in rekening te brengen. Indien het transport door ons wordt verzorgd berekenen wij een nog nader af te spreken bedrag. In dit geval zal de koper voor de levering worden geïnformeerd betreffende het bedrag voor het verzenden van de goederen.

7) LEVERING EN LEVERTIJD:
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de klant of op een door deze aangeven andere bestemming in Nederland. Voor levering buiten Nederland geldt levering af magazijn/klant, tenzij anders overeengekomen.
Als tijdstip van levering geldt het moment dat de goederen uitgeladen/gelost worden ( de feitelijke overdracht).
Het risico der goederen gaat dan over op de klant.
De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 48 uur na levering op eventuele te korten en /of beschadigingen te controleren en aan ons uiterlijk binnen 48 uur na levering te melden. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om ons schades dienaangaande niet in behandeling te nemen.
Na ontvangst van de order krijgt de klant per e-mail een bevestiging van de bestelling.
Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van webwinkel The Green Villa is bijgeschreven, verzendt deze de bestelde producten binnen 1 werkdag (mits op voorraad, uitgezonderd zon en feestdagen)
Indien de bestelde producten niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt webwinkel The Green Villa contact op met de klant via mail of telefonisch, of beide.

Webwinkel The Green Villa zal bij annulering van een overeenkomst, indien webwinkel The Green Villa in gebreke is gebleken de aankoopwaarde z.s.m. na ontvangst van de retourzending retour storten aan de klant.
Webwinkel The Green Villa behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer zij vermoedt dat het product reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.
Webwinkel The Green Villa behoudt zich tevens het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd. Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden, via telefoon of e-mail.

8) AANVAARDING:
Indien de klant niet binnen 14 dagen na levering c.q. oplevering van goederen wegens gebreken, niet vallend onder artikel 6 sub 3, schriftelijk bij ons heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien de klant reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat wij de klachten hebben kunnen onderzoeken.
Retourzendingen worden door ons alleen aanvaard, indien wij ons voorafgaand akkoord verklaard hebben en dit franco geschiedt, tenzij anders overeengekomen.

8a) ONJUISTE ADRESGEGEVENS:
Bestellingen welke buiten schuld van Webwinkel The Green Villa tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Dit geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is door nalatigheid van Webwinkel The Green Villa.
Indien Webwinkel The Green Villa verzending retour ontvangt, omdat de klant de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld, dan is webwinkel The Green Villa hier niet verantwoordelijk voor en zal de verzendkosten niet vergoeden. Als de klant de goederen alsnog wenst te ontvangen zullen de verzendkosten wederom op de klant worden verhaald.

9) GARANTIE:
Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door ons te leveren artikelen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden dat geen verdere garanties worden verstrekt voor artikelen die niet door ons zijn vervaardigd dan door de werkelijke vervaardiger van deze artikelen worden afgegeven.
De garantie wordt nooit langer verleend dan gedurende een wettelijke termijn van 3 maanden na levering (factuurdatum) indien voege, anders overeengekomen en/of wettelijk of redelijkerwijs anders bepaald, en dat wij ten hoogste gratis tot vervanging dan wel herstel overgaan, terwijl wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolg- en/of andere schade.
In de handel gebruikelijke geringe en/of technische onvermijdelijke afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of finish, valt niet onder de garantie, en verplicht ons niet tot enige vergoeding, en geeft de koper het recht niet, om de ontvangst of de betaling van de geleverde goederen te weigeren.
Wij staan er, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet voor in dat de door ons geleverde goederen voldoen aan de ter plaatse van het gebruik daarvan gestelde voorschriften van overheid en/of elektriciteitsmaatschappijen.
De klant dient de gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze geconstateerd heeft of redelijkerwijs had moeten constateren aan te melden.
Goederen die voor reparatie en/of onderzoek in aanmerking komen dienen franco aan ons adres toegezonden te worden. Indien wij buiten ons eigen bedrijf reparatie of onderzoek dienen te verrichten zijn wij gerechtigd verzend en/of transportkosten aan de klant in rekening te brengen.
Alle aanspraken op reparatie of vervanging vervallen indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig.
Niet nakoming door de klant van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van zijn verplichtingen uit dit artikel.

10)AANSPRAKELIJKHEID:
Onverminderd het gestelde elders in deze voorwaarden en onverminderd de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, zijn wij tegenover de klant slechts aansprakelijk voor directe schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of van personen waarvoor wij aansprakelijk zijn. Te alle tijde is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag ten belope waarvan wij maximaal verzekerd zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade.
De wederpartij is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesse, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij zijn.
Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

11)BETALING:
Betaling dient uitsluitend rechtstreeks aan ons te geschieden, contant, per bank of giro, zonder enige korting of compensatie. In geval van betaling per bank of giro dient het verschuldigde factuurbedrag voor de daadwerkelijke levering op onze bankrekening te zijn ontvangen, uitgezonderd indien beide partijen anders zijn overeengekomen.

12)MELDINGSPLICHT:
Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat gebleken is dat hij niet tot betaling in staat is, daarvan onverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de klant verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig aan ons te doen.

13)EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Zodra de goederen door ons zijn geleverd, zijn zij voor het risico van de koper. Het eigendom van de goederen gaat eerst op de koper over, zodra volledige betaling van deze goederen inclusief de eventuele rente en inningskosten heeft plaatsgevonden. Koper is gedurende deze periode aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook ontstaan aan of door goederen.
In geval van onder meer niet-betaling van opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, overlijden, liquidatie van zaken van de klanten, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen onder verzekering van het eventueel reeds betaalde, doch verminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
De klant dient ons te allen tijde in staat te stellen om nog niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen waar deze zich ook bevinden.
De goederen kunnen door de klant in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet op enigerlei wijze worden bezwaard. In geval de nog niet betaalde goederen worden doorgeleverd is de klant verplicht het eigendom voor te behouden en op ons eerst verlangen alle vorderingen tot het verschuldigde bedrag aan ons in stil pand over te dragen.

14)GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT:
Als onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de wet van 15 december 1971 tot uitvoering van het op 1 juli 1964 te `s-Gravenhage gesloten verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. TRB 1964 nr.117 en 1968 nr. 13 (staatsblad 1971, S780 en S781) alsmede het Weens koopverdrag d.d. 11 april 1980.
Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering van zowel feitelijk als juridische aard zullen worden beslecht door de rechtbank in Leeuwarden zulks voor zover de wet dit toelaat.
Bij een geschil zijn de in onze administratie voorkomende gegevens behoudens tegenbewijs.

Klachtenregeling,
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15)DEPONERING:
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

16) HERROEPINGSRECHT:
U als klant van webwinkel The Green Villa, heeft te allen tijde het recht uw aankoop tot 14 (kalender)dagen na ontvangst van de bestelde producten, zonder opgave van reden te annuleren, het zogenoemde "Herroepingsrecht `. Nadat de retour gezonden artikelen door ons ontvangen zijn, krijgt u het volledige orderbedrag gecrediteerd binnen 14 dagen mits u als klant de artikelen in goede staat, met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. Enkel de kosten voor retourzending van het verzendpunt van de klant naar ons retour adres zijnde: It Dok 13, 8447GL te Heerenveen, zijn voor rekening van de klant. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met The Green Villa opnemen via e-mail: info@thegreenvilla.nl , of u kunt het herroepingsformulier via de website downloaden, en volledig ingevuld retour webwinkel The Green Villa sturen, faxen of mailen.

17) WET en REGELGEVING:
Het voorhanden hebben van stoffen, vervoersmiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen dan wel gegevens, en het bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen , afleveren, verstrekken, vervoeren of vervaardigen van stoffen en voorwerpen, waarvan men weet, of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van strafbaar gestelde feiten, vastgelegd in de Nederlandse Wetgeving ten aanzien van middelen die voorkomen op lijst II van de Nederlandse Opiumwet, kan in Nederland zwaar gestraft worden.

Webwinkel The Green Villa wenst zich op geen enkele wijze in te laten met bovengenoemde zaken, en behoud zich het recht voor om bij gerede twijfel aan de oprechtheid van zijn klanten ten aanzien van bovengenoemde zaken, transacties gedaan in zijn webwinkel te annuleren. Eventueel door de klant alreeds gedane betalingen inzake, door webwinkel The Green Villa als zijnde dubieuze transactie aangemerkte aankopen, zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is worden teruggestort aan de klant. De gedane aankoop is hiermee ontbonden, en afgewikkeld. De klant kan hier verder geen rechten aan ontlenen, webwinkel The Green Villa is op geen enkele wijze aansprakelijk in deze. De klant heeft geen enkel recht om eventueel schadevergoeding voor hiervoor benoemde zaken van webwinkel The Green Villa te claimen.

18)OFFERTE`S:
Webwinkel The Green Villa behoud zich het recht voor bij het aanvragen van offertes door klanten via de webwinkel, deze te weigeren indien het voor webwinkel The Green Villa aannemelijk is dat de artikelen waar een offerte voor aangevraagd is door de klant gebruikt kunnen, of waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor activiteiten zoals beschreven in bovengenoemde zaken. Klanten van webwinkel The Green Villa die een dergelijke offerte aanvragen zullen hierover bericht worden, en kunnen geen enkel recht ontlenen aan de door webwinkel The Green Villa geweigerde offerte.

Webwinkel The Green Villa wijst alle bezoekers en klanten van zijn webwinkel nogmaals op hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van alle hier boven genoemde zaken, en zijn handelen in de toekomst. Webwinkel The Green Villa kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor alle bovengenoemde zaken die in verband kunnen worden gebracht met de Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de Nederlandse Opiumwet Artikel 11a, vanaf het moment dat de klant de Algemene Voorwaarden van The Green Villa heeft geaccepteerd.

19) ACCEPTATIE:
Door het accepteren van de algemene voorwaarden, gesteld door webwinkel The Green Villa, onderdeel van JNH-Trading, gevestigd op It Dok 13 / 8447GL te Heerenveen, bevestigd de klant van webwinkel The Green Villa, dat hij / zij begrepen heeft dat alle, in de algemene voorwaarden van webwinkel The Green Villa vastgestelde bepalingen die voor de klant, en voor webwinkel The Green Villa van toepassing zijn, en eventuele consequenties die hier uit kunnen voortvloeien volledig voor verantwoording van de klant van webwinkel The Green Villa zijn indien anders bepaald, en dat er na acceptie door de klant, van de door webwinkel The Green Villa opgestelde algemene voorwaarden, op geen enkele wijze aanspraak gemaakt kan worden op / of rechten ontleend kunnen worden aan bestaande of voorgaande overeenkomsten tussen de klant en webwinkel The Green Villa. De klant accepteert alle eventuele consequenties voortvloeiend uit voorgaande of bestaande overeenkomsten beschreven in de algemene voorwaarden opgesteld door webwinkel The Green Villa gevestigd te Heerenveen, en geeft hiermee te kennen dat hij / zij bewust is van het feit dat hij / zij geen enkel recht heeft op eventuele claims, of vervolgschades kan verhalen op webwinkel The Green Villa gevestigd te Heerenveen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

VERZENDING

VOOR 16.00 UUR BESTELD, DE VOLGENDE DAG IN HUIS*.

  info@thegreenvilla.nl      Tel:+31(0)513-650529

  • *behalve in het weekend.
  • *indien voorradig.
  • *palletzendingen/ 3 tot 5 werkdagen

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Klant beoordelingen

WEBWINKELKEURWIDGET

© 2008 - 2018 The Green Villa, Webwinkel Heerenveen. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoalsWebwinkelKeur en The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.