Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) TOEPASSINGEN :
Dit zijn de algemene voorwaarden van webwinkel The Green Villa, onderdeel van JNH Trading, gevestigd op It Dok 13, te Heerenveen. Ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 08111398.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, en alle overige met ons gesloten overeenkomsten.
Alle opdrachten en bestellingen, hoe genaamd ook, van onze opdrachtgevers/afnemers worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

2) OFFERTES / AANBIEDINGEN:
Al onze aanbiedingen/offertes, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
Alle bij de aanbieding/offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukking schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Alle bij de aanbiedingen/offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d. als mede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk ons intellectuele eigendom.

3) PRODUCTAFBEELDINGEN:
De afbeeldingen in deze webwinkel dienen louter ter illustratie, er kunnen dan ook onder geen geding rechten worden ontleend aan de getoonde afbeelding.

4) OVERMACHT:
Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van ons kan worden verlangd.
Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen:
werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in - en uitvoerverboden, contingentering, bedrijfsstoringen bij de (toe)leverancier(s) , alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen;

Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, tot dat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, zijn wij niet verplicht.

5) PRIJZEN:
Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
- inclusief BTW en andere rechten.
- voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af magazijn/klant.
- exclusief de kosten van niet-standaard verpakking.
- exclusief verzend-/transportkosten.
- vermeld in Euro`s, onder voorbehoud van het recht op aanpassing als het gevolg van valuta wijzigingen.

In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zaken bestaande wettelijke voorschriften.

6)BETALING:
Betaling dient uitsluitend rechtstreeks aan ons te geschieden in via één van onze betaalmethodes, per overschrijving, pin/contant, zonder enige korting of compensatie. Behalve bij pin/contant, dient het verschuldigde factuurbedrag voor de daadwerkelijke levering op onze bankrekening te zijn ontvangen, uitgezonderd indien beide partijen anders zijn overeengekomen.

7) TRANSPORTKOSTEN EN TRANSPORTRISICO:
De wijze van transport wordt door ons bepaald. Wenst de koper een andere wijze van vervoer dan door ons bepaald, dan worden de eventuele extra kosten aan de koper in rekening gebracht.
Het transport van goederen geschiedt in beginsel voor ons risico, uitgezonderd zendingen buiten Nederland. Indien verpakking of goederen bij aankomst beschadigd blijken te zijn, dient de koper proces-verbaal door de verzender te laten opmaken, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, en het proces-verbaal binnen 24 uur aan ons te zenden. Onze aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot de aanschaffingsprijs van goederen. Wij zijn gerechtigd een assurantietoeslag in rekening te brengen.
Voor alle leveringen zijn wij gerechtigd om verzend- en behandelingskosten in rekening te brengen. Indien het transport door ons wordt verzorgd berekenen wij een nog nader af te spreken bedrag. In dit geval zal de koper voor de levering worden geïnformeerd betreffende het bedrag voor het verzenden van de goederen.

8) LEVERING EN LEVERTIJD:
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de klant of op een door deze aangeven andere bestemming in Nederland. Voor levering buiten Nederland geldt levering af magazijn/klant, tenzij anders overeengekomen.
Als tijdstip van levering geldt het moment dat de goederen uitgeladen/gelost worden ( de feitelijke overdracht).
Het risico der goederen gaat dan over op de klant.
Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van webwinkel The Green Villa is bijgeschreven, verzendt deze de bestelde producten binnen 1 werkdag (mits op voorraad, uitgezonderd zon- en feestdagen). Indien de bestelde producten niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt webwinkel The Green Villa contact op met de klant via mail of telefonisch, of beide.

9) ONJUISTE ADRESGEGEVENS:
Bestellingen welke buiten schuld van webwinkel The Green Villa tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Dit geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is door nalatigheid van webwinkel The Green Villa.
Indien webwinkel The Green Villa verzending retour ontvangt, omdat de klant de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld, dan is webwinkel The Green Villa hier niet verantwoordelijk voor en zal de verzendkosten niet vergoeden. Als de klant de goederen alsnog wenst te ontvangen zullen de verzendkosten wederom op de klant worden verhaald.

10) RUILEN, RETOURNEREN EN HERROEPINGRECHT:
U als klant van webwinkel The Green Villa, heeft te allen tijde het recht uw aankoop tot 14 (kalender)dagen na ontvangst van de bestelde producten, zonder opgave van reden te annuleren, het zogenoemde "Herroepingrecht `. Om gebruik te maken van dit recht kunt u het herroepingformulier via de website downloaden, en volledig ingevuld retour webwinkel The Green Villa sturen of mailen: info@thegreenvilla.nl

Voor ruilen, retourneren en herroepingrecht gelden de volgende regels:
Het product dient ongebruikt te zijn zonder zichtbare gebruikssporen.
Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete originele en onbeschadigde verpakking en voor zover mogelijk in originele verzendverpakking retour te worden gezonden.
Alle bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.
De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.
Webwinkel The Green Villa behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen, wanneer zij vermoedt dat het product al is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik of niet in deugdelijke verpakking retour gezonden is beschadigd. Artikelen dienen in originele verpakking én voor zover mogelijk in originele verzendverpakking retourgezonden te worden. Webwinkel The Green Villa behoudt zich tevens het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen na melding zijn geretourneerd.
Terugbetaling zal door webwinkel The Green Villa binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden producten plaatsvinden, op de zelfde wijze als is betaald, tenzij na overleg met de klant anders wordt besloten. En is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel.

Uitsluiting van ruilen, retourneren en herroepingrecht:
Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken.

Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden, via info@thegreenvilla.nl
Is uw bestelling incompleet dan dient u dit ook binnen 24 uur na ontvangst te melden via info@thegreenvilla.nl

11) GARANTIE:
Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door ons te leveren artikelen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden dat geen verdere garanties worden verstrekt voor artikelen die niet door ons zijn vervaardigd dan door de werkelijke vervaardiger van deze artikelen worden afgegeven.
De garantie wordt nooit langer verleend dan gedurende een wettelijke termijn van 3 maanden na levering (factuurdatum), indien anders overeengekomen en/of wettelijk of redelijkerwijs anders bepaald, en dat wij ten hoogste gratis tot vervanging dan wel herstel overgaan, terwijl wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolg- en/of andere schade.
De klant dient de gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze geconstateerd heeft of redelijkerwijs had moeten constateren aan te melden.
Alle aanspraken op reparatie of vervanging vervallen indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig.

12)AANSPRAKELIJKHEID:
Onverminderd het gestelde elders in deze voorwaarden en onverminderd de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, zijn wij tegenover de klant slechts aansprakelijk voor directe schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of van personen waarvoor wij aansprakelijk zijn. Te alle tijde is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag ten belope waarvan wij maximaal verzekerd zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade.
De wederpartij is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesse, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij zijn.
Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

13)EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Zodra de goederen door ons zijn geleverd, zijn zij voor het risico van de koper. Het eigendom van de goederen gaat eerst op de koper over, zodra volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Koper is gedurende deze periode aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook ontstaan aan of door goederen.
In geval van onder meer niet-betaling van opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, overlijden, liquidatie van zaken van de klanten, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen onder verzekering van het eventueel reeds betaalde, doch verminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
De klant dient ons te allen tijde in staat te stellen om nog niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen waar deze zich ook bevinden.
De goederen kunnen door de klant niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Alle door The Green Villa in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van The Green Villa totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

14)KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15) WET en REGELGEVING:
Het voorhanden hebben van stoffen, vervoersmiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen dan wel gegevens, en het bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen , afleveren, verstrekken, vervoeren of vervaardigen van stoffen en voorwerpen, waarvan men weet, of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van strafbaar gestelde feiten, vastgelegd in de Nederlandse Wetgeving ten aanzien van middelen die voorkomen op lijst II van de Nederlandse Opiumwet, kan in Nederland zwaar gestraft worden.

Webwinkel The Green Villa wenst zich op geen enkele wijze in te laten met bovengenoemde zaken, en behoud zich het recht voor om bij gerede twijfel aan de oprechtheid van zijn klanten ten aanzien van bovengenoemde zaken, transacties gedaan in zijn webwinkel te annuleren. Eventueel door de klant alreeds gedane betalingen inzake, door webwinkel The Green Villa als zijnde dubieuze transactie aangemerkte aankopen, zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is worden teruggestort aan de klant. De gedane aankoop is hiermee ontbonden, en afgewikkeld. De klant kan hier verder geen rechten aan ontlenen, webwinkel The Green Villa is op geen enkele wijze aansprakelijk in deze. De klant heeft geen enkel recht om eventueel schadevergoeding voor hiervoor benoemde zaken van webwinkel The Green Villa te claimen.

16)OFFERTE`S:
Webwinkel The Green Villa behoud zich het recht voor bij het aanvragen van offertes door klanten via de webwinkel, deze te weigeren indien het voor webwinkel The Green Villa aannemelijk is dat de artikelen waar een offerte voor aangevraagd is door de klant gebruikt kunnen, of waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor activiteiten zoals beschreven in bovengenoemde zaken. Klanten van webwinkel The Green Villa die een dergelijke offerte aanvragen zullen hierover bericht worden, en kunnen geen enkel recht ontlenen aan de door webwinkel The Green Villa geweigerde offerte.

Webwinkel The Green Villa wijst alle bezoekers en klanten van zijn webwinkel nogmaals op hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van alle hier boven genoemde zaken, en zijn handelen in de toekomst. Webwinkel The Green Villa kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor alle bovengenoemde zaken die in verband kunnen worden gebracht met de Nederlandse Wetgeving ten aanzien van de Nederlandse Opiumwet Artikel 11a, vanaf het moment dat de klant de Algemene Voorwaarden van webwinkel The Green Villa heeft geaccepteerd.

17) ACCEPTATIE:
Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden, opgesteld door webwinkel The Green Villa, onderdeel van JNH Trading, bevestigt de klant, dat hij/zij de inhoud van deze Algemene Voorwaarden heeft begrepen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

VERZENDING

VOOR 16.00 UUR BESTELD, DE VOLGENDE DAG IN HUIS*.

  • *behalve in het weekend & feestdagen
  • *indien voorradig
  • *palletzendingen 3 tot 5 werkdagen

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Klant beoordelingen

WEBWINKELKEURWIDGET

© 2008 - 2018 The Green Villa, Webwinkel Heerenveen. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site als WebwinkelKeur. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Meer kunt u lezen in onze Privacy Policy & Cookies.